ПВО на механизирания батальон в настъпление

Противовъздушната отбрана на механизирания батальон в настъпление

 

 

         1. Очакван характер на действие на въздушния противник по бойния ред на механизирания батальон.

 

          Механизираният батальон решава най-важните задачи в общовойсковия бой. При подготовката и в хода на боя той ще бъде такъв обект, по който практически във всяка обстановка следва да се очакват активни действия от авиацията на противника.

 

         Количеството на средствата за въздушно нападение (СВН) ще зависи от:

 

         - ролята и мястото на мб в бойния ред на мбр;

 

         - предполагаемото количество и качество на СВН на противника;

 

         - подготовката на летателния състав;

 

         - живучестта на елементите от бойния ред на мб, тяхната ПВО и наличието в полосата за настъпление на такива средства на старшия началник;

 

         - характера на релефа на местността и метеорологичните условия.

 

         В изходния район на подразделенията най-вероятни са действията на разузнавателната и тактическата авиация. Разузнаването ще се води от единични и двойки самолети или безпилотни летателни апарати от средни и големи височини с цел установяване евентуалния замисъл, количествен и качествен състав, вероятно направление, време за предвижване и др.

 

         По вече разузнатите обекти са възможни удари от единични самолети или малки групи (2-4-6-самолета), предимно от малки височини с цел забавяне или сриване изпълнението на замисъла.

 

         При изнасяне на батальона към рубежа за развръщане по колоните му трябва да се очакват удари, нанасяни от малки групи или единични самолети от височини до 1000 m с подхождане по дължината на колоната  или под малък ъгъл към нея. Особена опасност за поразяване на колоните от въздуха съществува при преминаване на мостове, преправи, населени пунктове, пътни възли и различни теснини. Критичен момент е времето от рубежа за развръщане в ротни колони до рубежа за атака, когато могат да действат малки групи самолети и бойни вертолети във фланг на развръщащи се, особено бронирани и леко бронирани цели.

 

         След преминаване в атака удари от въздуха по подразделенията, водещи бойни действия, са малко вероятни. В хода на боя са възможни удари на армейската авиация (вертолети за огнева поддръжка, щурмови самолети) по отделни обекти на бойното поле (танкове, БМП, БТР, КНП), по подразделения, имащи най-голям успех в боя и артилерията на позиции.

 

         Тактическата авиация на противника в този момент ще изпълнява задачите по изолиране района на бойните действия, нанасяйки удари по втория ешелон (резерва) или ще поддържа действията на собствените войски по време на провеждане контраатака (контраудар).

 

         От изложеното се разбира, че почти през цялото време върху подразделенията на мб са възможни действия на СВН на противника. Това, какъв вариант за въздействие ще избере въздушния противник, зависи от неговия замисъл и от възможността, която ще му се предостави за реализация.

 

         Накрая, обобщавайки, може да се направи извода, че основните усилия на СВН ще бъдат насочени за подавяне на артилерията, нанасяне поражение на подразделенията, които имат най-голям успех, осуетяване въвеждането на втория ешелон (резерва) в боя и при овладяване на тактически важни рубежи и райони.

 

         2. Организация на противовъздушната отбрана на механизирания батальон.

 

          2.1. Задачи, изпълнявани от зенитните подразделения.

 

          При настъпление, в зависимост от обстановката и очаквания характер на действие на СВН, зенитно-ракетно-артилерийската батарея от състава на мб може да изпълнява следните задачи:

 

         - да възпрепятства воденето на въздушно разузнаване и да отразява внезапни удари на СВН на противника по батальона, разположен в изходен район;

 

         - да прикрива първоешелонното подразделение, действащо на главното направление, артилерията и КНП;

 

         - да прикрива въвеждането в бой на втория ешелон (резерва);

 

         - да унищожава въздушни десанти във въздуха и на земята.

 

         Естествено е, че батальонът не може да изпълни изброените задачи по ПВО само със своето щатно зенитно подразделение, което има твърде ограничени възможности. Тези задачи могат да се изпълнят в общата система на противовъздушна отбрана, която се създава със силите и средствата за ПВО на по-старшите щабове. Така например, ако мб действа на главно направление в първоешелонна мбр ще попадне още и в зоната на корпусния комплект за ПВО и изтребителната авиация.

 

         2.2. Организация на зенитното прикритие.

 

          В хода на подготовката на настъплението командирът на батареята, след като получи бойната задача,  участва в организацията бойните действия на командира на механизирания батальон.

 

         В хода на рекогносцировката командирът на батареята е длъжен:

 

         - да изучи очертанията на предния край на противника и вероятното направление за влитане на неговата авиация;

 

         - да избере местата на СП (ОП) на рубежа за развръщане (атака);

 

         - да изучи местността в направление за по-нататъшното преместване на батареята в хода на боя;

 

         - да изясни на местността задачата на прикриваното подразделение;

 

         - да уточни реда за поддържане на взаимодейдствието с прикриваните при придвижване и развръщане за атака, рубежите за развръщане;

 

         - да си уясни огневи позиции на съседните батареи и реда за преместването им;

 

         - да уточни реда за поддържане на свръзка и сигналите.

 

         При поставянето на задачите в устната бойна заповед командирът на батареята указва:

 

         - огневите (стартови) позиции на рубежа за развръщане (атака), маршрута, реда и часа за започване на изнасянето;

 

         - реда за отразяване налетите на въздушния противник в хода на изнасянето;

 

         - огневите сектори на взводовете;

 

         - направлението за по-нататъшно преместване в хода на боя, местата на проходите в загражденията и реда за преминаване през тях.

 

         Бойният ред на зрабатр в настъпление е съвкупност от бойните редове на зенитно-ракетния, зенитно-артилерийския взводове, батарейния команден пункт, развърнати на позиция.

 

Бойният ред на зенитното подразделение трябва да съответства на замисъла за действие на прикриваните, очакваните действия на въздушния противник и е длъжен да осигури:

 

         - максимално използване бойните възможности на зенитните комплекси;

 

         - надеждно прикритие подразделенията, действащи на главното направление;

 

         - непрекъснато взаимодействие с прикриваните войски, съседните средства за ПВО и изтребителната авиация;

 

         - взаимно прикритие на СП (ОП);

 

         - бързо извършване на маньовър (преместване);

 

         - пълноценно използване най-изгодните условия на местността;

 

         - удобство в управлението;

 

         - най-малка уязвимост от ударите на различни видове оръжия.

 

         Бойните действия на зрабатр при всякакви условия на боя трябва да бъдат тясно свързани с действията на изтребителната авиация, съседните зенитни батареи, други средства за ПВО.

 

         Взаимодействието се осигурява чрез:

 

         - единно разбиране целта на бойните действия, познаване на бойните задачи и пътищата за изпълнението им;

 

         - постоянно познаване на въздушната и земната обстановка;

 

         - наличие на надеждна и постоянна взаимна информация;

 

         - познаване и умело използване на установените сигнали.

 

         Взаимодействието между зенитните подразделения се заключава в съгласуване огъня между тях при отразяване налетите на въздушния противник и се постига чрез:

 

         - организиране на единна система за разузнаване и целеуказване;

 

         - точно изпълнение сигналите за управление и взаимодействие, а също така на сигналите за оповестяване за въздушен противник, особено на ниско летящи цели.

 

         Взаимодействието с изтребителната авиация се осъществява на основа указанията на старшия началник, обикновено в една зона. При действия на собствени изтребители в зоната на огъня на батареята взаимодействието с тях се осъществява по цели, време и височини, при това батареята обстрелва цели, неатакувани от изтребителите.

 

         Това взаимодействие се постига чрез знаене коридора за прелитане на собствените самолети през огневата зона и мероприятията за осигуряване тяхната безопасност; непрекъснато наблюдение за действията на собствената авиация визуално и чрез нанасяне курсовете им на батарейния планшет по данни на РЛС.

 

         Данни за действията на собствената авиация командирът на батареята получава от ПУ-ПВО на мбр.

 

         За съгласуване действията на батареята (взвода) е необходимо същият:

 

         - да познава добре задачата на прикриваното подразделение;

 

         - да организира получаването на информация за положението и действията на прикриваните;

 

         - с помощта на технически средства или чрез лично общуване да установи връзка с командира на прикриваното подразделение.

 

         Командирът на батареята по време на боя е длъжен своевременно да докладва на началника на ПВО на мбр и да информира подчинените за обстановката.

 

         3. Водене на противовъздушната отбрана в настъпателния бой на механизирания батальон.

 

           3.1. ПВО при изнасяне на батальона от изходния район до рубежа за преминаване в атака.

 

          В изходния район за разполагане на мб, който е на 20-40 km от предния край на противника, прикритието се осъществява не само от щатните средства, но и от средствата на мбр, АК и изтребителна авиация. За намаляване на опасността от поражение от СВН в случая спомага разсредоточеното разполагане в района, използването на изкуствени и естествени укрития и вземането на мерки за маскировка.

 

         Щатните средства за ПВО на мб се развръщат на позиции в близост до маршрутите за движение на отдалечение 300-600 m от прикриваните обекти (роти, КНП) с готовност за бързо включване в колоната на прикриваните с началото на движение.

 

         С цел маскировка преди започване на движението от изходния район, воденето на зенитен огън се ограничава или изобщо се забранява. Обикновено огън се открива от дежурните средства по команда на началник ПВО на мбр. Тяхното количество и степен на готовност са определени в бойното разпореждане на ПВО на мбр. След стрелбата те задължително преминават на запасни позиции.

 

         При изнасяне на батальона към рубежа за преминаване в атака средствата за ПВО се движат в челата на колоните на прикриваните подразделения в постоянна готовност за откриване на огън от движение или с кратки спирания. С напускането на изходния район, ПВО на подразделенията обикновено се води от дежурните средства.

 

         С развръщане на прикриваните в предбоен ред, количеството на дежурните средства се увеличава, а с развръщането в боен ред обикновено всички средства за ПВО се привеждат в готовност № 1. Възможен е и вариант част от тях предварително да се развърнат на СП (ОП) на уязвими от въздуха участъци от маршрута.

 

         Ако на батальона е припадена артилерия и зрабатр е получила задача с част от силите си да я прикрива, тогава определеното зенитно подразделение се изнася в колоната на артилерията или преди нея и заема ОП (СП) встрани или пред позициите (или между) на артилерийските батареи.

 

         При изнасянето към рубежа за преминаване в атака и атака на предния край на противниковата отбрана зенитните подразделения действат след първоешелонните роти на разстояние 200-400 m, водят непрекъснато разузнаване за въздушния противник и от движение или кратки спирания прикриват атакуващите подразделения.

 

         Ако атаката на противника е от БМП (БТР), то стрелците - зенитчици прикриват с огън от машините. При атака в пеши строй те също се спешават в линия на 15-20 m от своите машини и на 200-400 m от БМП (БТР) на механизираните роти и се преместват на скокове от 100-200 m, като заемат последователно временни стартови позиции в близост до командира на прикриваното подразделение.

 

         3.2. Бой за изпълнение на близката и следващата задачи.

 

          Средствата за ПВО продължават да следват прикриваните подразделения. При откриване на въздушния противник или при получаване на целеуказване стрелците-зенитчици (разчетите ЗУ-23-2) се подготвят за стрелба от място и водят огън обикновено самостоятелно, съобразно получените указания по реда за откриване на огън, отговорните сектори и разхода на боеприпаси.

 

         Командирът на батареята постоянно изучава и оценява въздушната обстановка и при откриване на целите самостоятелно или по команда от ПУ-ПВО на бригадата, поставя задачи или разпределя целите на подчинените. За откриване на огън и за изпълнение на огневата задача командирът на батареята докладва незабавно на началника на ПВО на бригадата.

 

         В хода на боя загражденията и препятствията се обхождат от подразделенията за ПВО през проходите, устроени от инженерно - сапьорните и химически подразделения след танковите и механизирани подразделения.

 

         С цел самоотбрана в хода на настъпателния бой, взводът ЗУ-23-2 поддържа постоянна готовност за отразяване контраатаките на пехотата на противника с право мерене при възникване на непосредствена заплаха.

 

         За осигуряване на ПВО при въвеждане в бой на втория ешелон (резерва) командирът на батальона заповядна това да стане с част от средствата за ПВО. Командирът на зрабатр привежда в изпълнение поставената задача. Обикновено това се осъществява от ЗРО и взвод ЗУ-23-2, които заемат СП и ОП на 500-800 m зад планирания рубеж за въвеждане в бой на втория ешелон.

 

        При преминаване на противника в контраатака и пробив в района на ОП, зенитно-артилерийският взвод отразява противниковата атака с огъня на установките и стрелковото оръжие.

 

         При преследване на противника зенитните подразделения се движат в колоните на преследващите подразделения. В хода на преследването командирът на батареята (взвода) поддържа непрекъсната връзка с прикриваните подразделения. Взводовете се движат в готовност за откриване на огън от движение или с кратки спирания.

 

         При форсиране на водна преграда в хода на настъплението на командира на батареята се указва реда за прикриване на преправите и общовойсковите подразделения при форсиране и боя на противоположния бряг, а също така и реда за преправяне на батареята. При приближаване към водната преграда, зенитните взводове и отделения заемат ОП е СП в близост до брега и прикриват войските при форсирането.

 

         След форсиране на водната преграда зенитните подразделения се придвижват стремително към районите на новите ОП и СП и ги заемат от движение. При преминаване на противоположния бряг с плаващи БТР и други плавателни средства, стрелците зенитчици се намират в готовност за отразяване ударите на авиацията на противника с огън по време на плаване.

 

         На отделни ЗРО може да бъде поставена задачата да прикрият възможни направления за скрито подхождане на противниковата авиация от фланговете към участъка за форсиране. При това ЗРО действа от засада от СП, разположена близо до водната преграда (преправата).

 

         Зенитните средства, прикриващи танковите подразделения, форсиращи водната преграда под вода, заемат позиции в районите за херметизация.

 

         Средствата за ПВО, привличани за прикриване на мостовете (преправите), заемат ОП (СП) обикновено на разстояния до 500 m от обекта в направлението на влитане на СВН.

 

         Познаването на вероятния характер на действие на въздушния противник по бойния ред на батальона и способите за бойно използване на зрабатр позволява на общовойсковия командир да вземе целесъобразно решение за водене на настъпателния бой и ефективна ПВО на общовойсковите подразделения.

{START_COUNTER}